ABCB1 c.3435C>T and EPHX1 c.416A>G polymorphisms influence plasma carbamazepine...
Ming-Liang Zhang, Fang-Zhou Liu, Xiao-Long Chen, et al.