August 09, 2023
Kinetics-based development of two-stage continuous fermentation of 1,3-propanediol fr...
Zhi-Long Xiu, Xiao-Li Wang, yaqin sun, et al.
May 08, 2020
Sequential fed-batch fermentation of 1,3-propanediol from glycerol by Clostridium but...
Xiao-Li Wang, Jin-Jie Zhou, Jun-Tao Shen, et al.