A case of retropharyngeal emphysema
Tsuyoshi Suda, Tomoaki Yoneda, Yukari Ichikawa, et al.