The incidence of symptomatic thrombus in TKA patients has no correlation with use of...
Xiangji Dang, Zhilong Liu, Xiaoyun Sheng, et al.