A novel in-vitro model for COVID-19 virus propagation
Bhagyashree Kulkarni-Gokhale, Mahesh Karandikar, Hemant Deshpande, et al.