Quality Guidelines for Corona Virus Disease 2019 with AGREE II Instrument.
Yao Song, Qiurui Liu, Jianjun Ren, et al.