loading page

Ripple Mapping-guided Atrial Tachycardia Ablation Following Open-heart Surgery: Interpretation of Reentry Circuits and Selection of Critical Isth
 • +7
 • Wenzhi Shen,
 • Yu Liu,
 • Jian Bai,
 • Zheng Chen,
 • Xiaohong Li,
 • Rongfang Lan,
 • Zhonglin Han,
 • Hongsong Yu,
 • Wenqing Ji,
 • Biao Xu
Wenzhi Shen
Nanjing University Medical School Affiliated Nanjing Drum Tower Hospital
Author Profile
Yu Liu
Nanjing University Medical School Affiliated Nanjing Drum Tower Hospital
Author Profile
Jian Bai
Nanjing University Medical School Affiliated Nanjing Drum Tower Hospital
Author Profile
Zheng Chen
Nanjing University Medical School Affiliated Nanjing Drum Tower Hospital
Author Profile
Xiaohong Li
Nanjing University Medical School Affiliated Nanjing Drum Tower Hospital
Author Profile
Rongfang Lan
Nanjing University Medical School Affiliated Nanjing Drum Tower Hospital
Author Profile
Zhonglin Han
Nanjing University Medical School Affiliated Nanjing Drum Tower Hospital
Author Profile
Hongsong Yu
Nanjing University Medical School Affiliated Nanjing Drum Tower Hospital
Author Profile
Wenqing Ji
Nanjing University Medical School Affiliated Nanjing Drum Tower Hospital
Author Profile
Biao Xu
Nanjing University Medical School Affiliated Nanjing Drum Tower Hospital
Author Profile