Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2: An up-to-date review focusing on its...
Xirui Zhang, Xiao-Hu Wang, Zipeng Yang, et al.