April 17, 2020
Application of transfusion therapy in COVID-19 patients in China
Mei Zhu, Kaiming Hu, Zhijun Zhu, et al.