Biosynthesis of a novel ganoderic acid by expressing CYP genes from Ganoderma lucidum...
Wen-Fang Wang, Han Xiao, Jian-Jiang Zhong, et al.