January 31, 2024
High hydraulic safety linked to low relative phosphorus availability across a range o...
Ruzhou Yi, Xianli Xu, Shidan Zhu, et al.
January 30, 2024
High hydraulic risk is linked with high phosphorus availability across a broad range...
Ruzhou Yi, Xianli Xu, Shidan Zhu, et al.
July 18, 2022
Tree growth is correlated with hydraulic efficiency and safety across 21 tree species...
Aritsara Amy Ny Aina, Ming-Yuan Ni, Yongqiang Wang, et al.
March 23, 2020
Fog induced suppressed photosynthetic water demand and foliar water uptake help the t...
Hui Zhang, Xuanru Li, Shree Pandey, et al.