March 21, 2020
Research on the fatigue properties of sub-HAZs in the X80 pipe
Kai Xu, Gui Qiao, Jun Wang, et al.