Multi-stress interplay: Time and duration of ocean acidification modulate the toxicit...
Zhuoan Bai, Junjie Yin, Luting Song, et al.
Adaptive transgenerational effects remain significant
Yuan-Ye Zhang, Junjie Yin, Ming Zhou, et al.
The jury's in the details
Yuan-Ye Zhang
The jury's in the details
Yuan-Ye Zhang