The vegetation N:P ratio stoichiometric is a driver of negative density dependence in...
Xing Dong He, Jinglei Zhang, Xiangxiang Yang, et al.