GridMol2.0: Implementation and Application of Linear-scale Quantum Mechanics Methods...
Baohua Zhang, Yingjin Ma, Xinsheng Jin, et al.