Evolution of the instantaneous flow structure in gas-solid fluidized beds
Xiaoyang Wei, Jiangshan Liu, Chengxiu Wang, et al.