The functions of Spirulina powder on the enhanced anaerobic degradation of quinoline...
Jingxin Shi, Chunyan Xu, Hongjun Han, et al.