February 26, 2020
Effective Crude Oil Pickering Emulsification by Oil-soluble Polymer Brush through Inv...
Xiaohan Wang, Zhiyuan Zheng, Zhishuang Ye, et al.