ChinaSpec: a network for long-term in situ measurements of solar-induced fluorescence...
Yongguang Zhang, Qian Zhang, Liangyun Liu, et al.
ChinaSpec: a Network for Long-term Ground-based Measurements of Solar-induced Fluores...
Yongguang Zhang, Qian Zhang, Liangyun Liu, et al.
A robust estimate of continental-scale terrestrial carbon sinks using GOSAT XCO2 retr...
Lingyu Zhang, Fei Jiang, Wei He, et al.
Seasonally varying relationship between sun-induced chlorophyll fluorescence and phot...
Ji Li, Yongguang Zhang, Lianhong Gu, et al.