February 19, 2020
Mechanical behaviors of granite containing two flaws subjected to uniaxial increasing...
yu wang, changhong li, jianqiang han, et al.