Genetic responses in sexual diploid and asexual triploid goldfish (Carassius auratus)...
Xiu Feng, Shenglin Liu, Xiaoyun Sui, et al.
Pelagic-benthic resource polymorphism in Schizopygopsis thermalis Herzenstein 1891 (P...
Jialing Qiao, Jiaxing Hu, Ren Zhu, et al.