February 10, 2020
Tetrel bond between X2TO (T= C, Si, Ge, Sn; X = H, F, Cl, Br, CH3) and CO2. An effect...
Mingchang Hou, Zhenbo Liu, Qingzhong Li, et al.