Hurwicz model of uncertain optimal control with jump
Liubao Deng, Jinzhong Shen, Yuefen Chen, et al.