Comparison of metabolite profiling among model cultivars of wheat, rice and soybean u...
Xinxin Zhang, Xiaofan Zhang, Yicheng Zhang, et al.