Outbreak of human adenovirus type 7 infection in a hospital in Beijing
Wei Yao, Hong Yin, Hong Xiao, et al.