Long-term variation of observed streamflow at the headwaters of the Urumqi River, eas...
Shuangshuang Liu, Zhongqin Li, Puyu Wang, et al.