Application of a water infiltration model for simulating water repellency of humus so...
Yong Zhao, ChangJiang Ren, Jianhua Wang, et al.