ROUGH DRAFT authorea.com/28218
Main Data History
Export
Show Index Toggle 0 comments
 •  Quick Edit
 • Genel Matematik

  Genel Matematik

  Tanıtım

  Genel matematik, bir matematik kültürü olarak düşünülmüştür. Lise ve Üniversite hazırlık düzeyi başlangıç olarak alınarak genişletilmiştir.

  Matematik, insanların doğanın karmaşık işleyiş yöntemlerini derinliğine inceleyebilmek amacı ile geliştirmeye çalıştıkları bir bilgilenme aracıdır. Galileo Galilei matematiği,

  ”…evren her an gözlemlerimize açıktır; ama onun dilini ve bu dilin yazıldığı harfleri öğrenmeden ve kavramadan anlaşılamaz. Evren matematik diliyle yazılmıştır; harfleri üçgenler, daireler ve diğer geometrik biçimlerdir. Bunlar olmadan tek sözcüğü bile anlaşılamaz; bunlarsız ancak karanlık bir labirentte dolanılır.”

  sözcükleri ile tanımlamıştır. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk aynı konuda,

  ”Bilim deyince, onda hakikat diye öne sürdüğü önermelerin pekin olmasını ister; pekinlik ise en mükemmel şekliyle matematikte bulunur. O halde bilim o disiplindir ki; önermeleri matematikle ifade edilir. O zaman matematiği kullanmayan disiplinler bilimin dışında kalacaklardır.”

  sözcüklerini belirmiştir. Bu konuda çok sayıda önemli tanımlar yapılmıştır.

  Matematiği salt kuramsal bir anlayışla geliştirmek olasıdır. Öğrenilen teoremler (ussal çıkarımlarla kanıtlanmış bilgiler), yeni teoremlerin oluşturulmasında kullanılır. Bu şekilde bilgiler giderek genişler. Ama, bir uygulama kaygısı olmadığı için, elde edilen kazanımlar, ”bilim için bilim” düzeyinden ileri geçemez. Oysa matematik, insanlığın önünde açılmış olan yeni bilgi çağında, en başarılı teknolojik uygulamalardan birini oluşturmaktadır. Matematiğin gelişkin uygarlık düzeyinin her noktasında uygulama konusu ve zorunluğu vardır. Matematik uygulaması olmadan ne sosyolojik olayların değerlendirilebilmesi, ne de uzay yolculuğunu sağlayabilecek roketlerin tasarımlarının yapılabilmesi, ne de

  \begin{equation} e=m\centerdot c^{2}\nonumber \\ \end{equation}

  şeklinde madde-enerji eşdeğerliğinin belirlenebilmesi olanağı bulunamaz. Tüm yönelimler uygulama düşüncesi olmadan, kazanılmış matematik bilgilerinin insanlığa yarar sağlayamacağına işaret etmektedir.

  Matematiğin salt uygulamaya yönelik bir yaklaşımla ilerletilebilme olanağı yoktur. Matematik deneysel değil, ussal bir çalışmadır. Kanıtlanan her yeni teorem eski kanıtlanmış teoremlere dayanır ve yeni kanıtlanan teoremlerin taşıdığı yeni matematik düzeyi, yeni uygulama düzeylerine erişilmesini sağlar.

  Gelişim diyalektik bir süreçtir. Kuramsal çalışmalardaki ilerlemeler uygulama ileri düzeylere erişimi sağlar. Uygulamaların zorlaması da yeni kuramsal ilerlemeleri gerçekleştirir.

  Bu bilgilerin ışığında, matematik hem kuramsal hem de uygulamalı düzeyde özümsenmelidir. Bu çalışmada uygulanacak yöntem bu düşünceye dayalı olacaktır. Konularımızı hem kuramsal, hem de uygulamalı olarak yansıtmaya çalışacağız. Uygulamalarımızı gelişkin bilgisayar çalışmalarından yararlanarak gerçekleştireceğiz. Bu şekilde çağdaş hatta çağın ilerisinde bir anlayışı yansıtmaya ve kazandırmaya çalışacağız.

  yy Hey, welcome. Double click anywhere on the text to start writing. In addition to simple text you can also add text formatted in boldface, italic, and yes, math too: \(E=mc^{2}\)! Add images by drag’n’drop or click on the ”Insert Figure” button.
  Citing other papers is easy. Voilà: (CMS/CERN 2012) or (Holstein 2009). Click on the cite button in the toolbar to search articles and cite them. Authorea also comes with a powerful commenting system. Don’t agree that \(E=mc^{3}\)?!? Highlight the text you want to discuss or click the comment button. Find out more about using Authorea on our help page.

  References

  1. CMS/CERN. A New Boson with a Mass of 125 GeV Observed with the CMS Experiment at the Large Hadron Collider. Science 338, 1569-1575 (2012). Link

  2. Barry R Holstein. The mysterious disappearance of Ettore Majorana. J. Phys.: Conf. Ser. 173, 012019 (2009). Link

  [Someone else is editing this]