loading page

ICT Tool - Important URLs
 • Profile pic
 • Profile pic
 • +14
 • DHAIVAT PARIKH,
 • Nrupesh Patel,
 • Dipal Gandhi,
 • Nagja,
 • Vivek,
 • renuka mishra,
 • Snehal,
 • Dr. Mayur Patel,
 • Jigar Shah,
 • Palak Parikh,
 • Niyati,
 • Dr. Mohit Shah,
 • Palak Parikh,
 • Tejal mehta,
 • Hardik Bhatt,
 • Bhoomika,
 • Shraddha Bhadada
DHAIVAT PARIKH
Nirma University
Author Profile
Nrupesh Patel
Nirma University
Author Profile
Profile pic
Dipal Gandhi
Nirma University
Author Profile
Profile pic
Nagja
Nirma University
Author Profile
Vivek
Nirma University
Author Profile
renuka mishra
Nirma University
Author Profile
Snehal
Nirma University
Author Profile
Dr. Mayur Patel
Nirma University
Author Profile
Jigar Shah
Nirma University
Author Profile
Profile pic
Palak Parikh
Nirma University
Author Profile
Dr. Mohit Shah
Nirma University
Author Profile
Profile pic
Palak Parikh
Nirma University
Author Profile
Profile pic
Tejal mehta
Nirma University
Author Profile
Hardik Bhatt
Nirma University
Author Profile
Profile pic
Shraddha Bhadada
Author Profile