Guangdong University of Foreign Studies
http://www.gdufs.edu.cn
Guangzhou, China