School of Chemical & Biotechnology, SASTRA University