National University of Kyiv-Mohyla Academy
http://www.ukma.edu.ua
2 Skovorody Str., Kyiv, Ukraine, 04655