Xi'an Jiaotong-Liverpool University
http://www.xjtlu.edu.cn/en