Shanghai Jiao Tong University
http://www.sjtu.edu.cn/