Netaji Subhash Ashram Mahavidyalaya
http://www.nsamprl.org/