Nagoya Sangyo University
http://www.nagoya-su.ac.jp/