Kazakh-British Technical University
http://www.kbtu.kz