Haringhata Mahavidyalaya
http://haringhatamahavidyalaya.org.in/