Join
Peking University: 生物信息学: 导论与方法
https://www.coursera.org/learn/sheng-wu-xin-xi-xue