loading page

A Case of Acute Aortic Dissection with Neurological Manifestations: A Painless, Atypical Presentation
  • +2
  • Zheng Yang,
  • Gaohang Zhu,
  • Huihui Zhu,
  • Chen Liu,
  • Fang Han
Zheng Yang
Tongde Hospital of Zhejiang Province

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile
Gaohang Zhu
Tongde Hospital of Zhejiang Province
Author Profile
Huihui Zhu
Tongde Hospital of Zhejiang Province
Author Profile
Chen Liu
Tongde Hospital of Zhejiang Province
Author Profile
Fang Han
Tongde Hospital of Zhejiang Province
Author Profile