loading page

Main bronchus foreign body aspiration in a pediatric patient cohort
  • +1
  • Huiyong Hu,
  • Shujun Ke,
  • Ya Zou,
  • Xiaoping Jing
Huiyong Hu
Children's Hospital of Shanghai
Author Profile
Shujun Ke
Children's Hospital of Shanghai
Author Profile
Ya Zou
Children's Hospital of Shanghai
Author Profile
Xiaoping Jing
Children's Hospital of Shanghai

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile