loading page

Impaired humoral immunity of COVID-19 patients with re-detectable positive RNA test after recovery
 • +11
 • qing Lei,
 • Caizheng Yu,
 • Yang Li,
 • Hong-Yan Hou,
 • Banga Ndzouboukou Jo-Lewis,
 • Zhuqing Ouyang,
 • Yandi Zhang,
 • Xiaosong Lin,
 • Zongjie Yao,
 • Hui Fu,
 • Zi-Yong Sun,
 • Feng Wang,
 • Shengce Tao,
 • Xionglin Fan
qing Lei
Huazhong University of Science and Technology

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile
Caizheng Yu
Huazhong University of Science and Technology
Author Profile
Yang Li
Shanghai Jiao Tong University
Author Profile
Hong-Yan Hou
Tongji Hospital of Tongji Medical College of Huazhong University of Science and Technology
Author Profile
Banga Ndzouboukou Jo-Lewis
Huazhong University of Science and Technology
Author Profile
Zhuqing Ouyang
Huazhong University of Science and Technology
Author Profile
Yandi Zhang
Huazhong University of Science and Technology
Author Profile
Xiaosong Lin
Huazhong University of Science and Technology
Author Profile
Zongjie Yao
Huazhong University of Science and Technology
Author Profile
Hui Fu
Huazhong University of Science and Technology
Author Profile
Zi-Yong Sun
Tongji Hospital of Tongji Medical College of Huazhong University of Science and Technology
Author Profile
Feng Wang
Tongji Hospital of Tongji Medical College of Huazhong University of Science and Technology
Author Profile
Shengce Tao
Shanghai Jiao Tong University
Author Profile
Xionglin Fan
Huazhong University of Science and Technology
Author Profile