loading page

Responses to Ventricular Overdrive Pacing during Wide QRS Tachycardia: What is the Mechanism?
  • +2
  • Wentao Gu,
  • Xinping Luo,
  • Jian Li,
  • Jinjin Zhang,
  • Nanqing Xiong
Wentao Gu
Huashan Hospital Fudan University
Author Profile
Xinping Luo
Huashan Hospital Fudan University
Author Profile
Jian Li
Huashan Hospital Fudan University
Author Profile
Jinjin Zhang
Huashan Hospital Fudan University
Author Profile
Nanqing Xiong
Huashan Hospital Fudan University

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile