loading page

Current situation and influencing factors of acute treatment of bipolar disorder with mixed features in China
 • +23
 • Bo Fu,
 • miao pan,
 • Lin Tang,
 • Sanqiang Zhang,
 • Yuncheng Zhu,
 • Zhiyu Chen,
 • Guiyun Xu,
 • Xiaohong Li,
 • Wenfei Li,
 • Zhian Jiao,
 • Ming-Li Li,
 • Yong Zhang,
 • Jingxu Chen,
 • Xiuzhe Chen,
 • Na Li,
 • Jing Sun,
 • Jian Zhang,
 • Shaohua Hu,
 • Haishan Wu,
 • Zhaoyu Gan,
 • Yan Qin,
 • Yumei Wang,
 • Yantao Ma,
 • Xiaoping Wang,
 • Zuowei Wang,
 • Yiru Fang
miao pan

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile
Sanqiang Zhang
Author Profile
Yuncheng Zhu
Author Profile
Zhiyu Chen
Author Profile
Xiaohong Li
Author Profile
Zhian Jiao
Author Profile
Ming-Li Li
West China Hospital, Sichuan University
Author Profile
Yong Zhang
Author Profile
Jingxu Chen
Author Profile
Xiuzhe Chen
Author Profile
Jian Zhang
Author Profile
Shaohua Hu
Author Profile
Haishan Wu
Author Profile
Zhaoyu Gan
Author Profile
Yumei Wang
Author Profile
Xiaoping Wang
Author Profile
Zuowei Wang
Author Profile