loading page

Impact of leachate from boiled-water-treated plastic products on male reproductive health: insights from transcriptomic and metabolomic profiling
 • +11
 • Xinghua Yu,
 • Rui Yao,
 • Ge Meng,
 • Lingan Zeng,
 • Leyi Zhou,
 • Yingkang Shen,
 • Amali Upekshika Wijayaraja,
 • Reshmi Hareendra Kariyapperuma,
 • Wentao Xu,
 • Yuxiang Mei,
 • Xinyan Gu,
 • Wen-Long Lei,
 • Pengfei Zhang,
 • Fei Sun
Xinghua Yu

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile
Rui Yao
Ge Meng
Lingan Zeng
Leyi Zhou
Yingkang Shen
Amali Upekshika Wijayaraja
Reshmi Hareendra Kariyapperuma
Wentao Xu
Yuxiang Mei
Xinyan Gu
Wen-Long Lei
Pengfei Zhang
Fei Sun