loading page

HACE1 protects H9C2 cardiomyocyte against acute hypoxia/ reoxygenation injury via regulating p62-KEAP1-Nrf2 Signaling Pathway
  • +5
  • Meng Wang,
  • Juan Zheng,
  • Lei Gao,
  • Ying Sun,
  • Bang-Xia Liu,
  • Zhan-Wei Tang,
  • Chen Chen,
  • Heng-Chen Yao
Meng Wang
Shandong University
Author Profile
Juan Zheng
Liaocheng People's Hospital
Author Profile
Lei Gao
Liaocheng People's Hospital
Author Profile
Ying Sun
Shandong University
Author Profile
Bang-Xia Liu
Heze Municipal Hospital
Author Profile
Zhan-Wei Tang
Shandong University
Author Profile
Chen Chen
Liaocheng People's Hospital
Author Profile
Heng-Chen Yao
Shandong University

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile