loading page

The immunity of public health workers: observation from two waves SARS-CoV-2 Omicron variant endemic in Guangdong province, China
 • +11
 • Runyu Yuan,
 • Huan Zhang,
 • Lina Yi,
 • Huifang Lin,
 • Lirong Zou,
 • Ping-Ping Zhou,
 • Chumin Liang,
 • Lilian Zeng,
 • Xue Zhuang,
 • Zhe Liu,
 • Jing Lu,
 • Jianfeng He,
 • Baisheng Li,
 • Jiufeng Sun
Runyu Yuan
Guangdong Center for Disease Control and Prevention

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile
Huan Zhang
Guangdong Center for Disease Control and Prevention
Author Profile
Lina Yi
Guangdong Center for Disease Control and Prevention
Author Profile
Huifang Lin
Guangdong Center for Disease Control and Prevention
Author Profile
Lirong Zou
Guangdong Center for Disease Control and Prevention
Author Profile
Ping-Ping Zhou
Guangdong Center for Disease Control and Prevention
Author Profile
Chumin Liang
Guangdong Center for Disease Control and Prevention
Author Profile
Lilian Zeng
Guangdong Center for Disease Control and Prevention
Author Profile
Xue Zhuang
Guangdong Center for Disease Control and Prevention
Author Profile
Zhe Liu
Guangdong Center for Disease Control and Prevention
Author Profile
Jing Lu
Guangdong Center for Disease Control and Prevention
Author Profile
Jianfeng He
Guangdong Center for Disease Control and Prevention
Author Profile
Baisheng Li
Guangdong Center for Disease Control and Prevention
Author Profile
Jiufeng Sun
Guangdong Center for Disease Control and Prevention
Author Profile