loading page

Metabolomics identifies phenotypic biomarkers of amino acid metabolism in milk allergy and sensitized tolerance
  • +5
  • Qiaozhi Zhang,
  • Hui Wang,
  • Shenyu Zhang,
  • Mingwu Chen,
  • zhongshan Gao,
  • Jin-Lu Sun,
  • Jizhou Wang,
  • Linglin Fu
Qiaozhi Zhang
Zhejiang Gongshang University
Author Profile
Hui Wang
Zhejiang Gongshang University
Author Profile
Shenyu Zhang
Affiliated Hospital of University of Science and Technology of China
Author Profile
Mingwu Chen
Affiliated Hospital of University of Science and Technology of China
zhongshan Gao
Zhejiang University
Author Profile
Jin-Lu Sun
Peking Union Medical College Hospital
Author Profile
Jizhou Wang
Affiliated Hospital of University of Science and Technology of China
Author Profile
Linglin Fu
Zhejiang Gongshang University

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile