loading page

Early identification and treatment of perinatal listeriosis: A ret-rospective case analysis
  • +5
  • Xiaoyu Chen,
  • Jing Li,
  • Ying Lu,
  • Shuyue Li,
  • Qi Li,
  • Fan Wang,
  • Yakun Luo,
  • qingliang shao
Xiaoyu Chen
Fourth Hospital of Harbin Medical University
Author Profile
Jing Li
Fourth Hospital of Harbin Medical University
Author Profile
Ying Lu
Fourth Hospital of Harbin Medical University
Author Profile
Shuyue Li
Fourth Hospital of Harbin Medical University
Author Profile
Qi Li
Fourth Hospital of Harbin Medical University
Author Profile
Fan Wang
Harbin Medical University
Author Profile
Yakun Luo
Harbin Medical University
Author Profile
qingliang shao
Fourth Hospital of Harbin Medical University

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile