loading page

Investigating the causal effect between atopic dermatitis and allergic contact dermatitis: A two-sample Mendelian randomization study
  • +3
  • Zhenquan Xuan,
  • Jiawen Chen,
  • Zhen Zhang,
  • Yifeng Guo,
  • Hui Zhang,
  • Zhirong Yao
Zhenquan Xuan
Shanghai Jiaotong University School of Medicine Xinhua Hospital
Author Profile
Jiawen Chen
Shanghai Jiaotong University School of Medicine Xinhua Hospital
Author Profile
Zhen Zhang
Shanghai Jiaotong University School of Medicine Xinhua Hospital
Author Profile
Yifeng Guo
Shanghai Jiaotong University School of Medicine Xinhua Hospital
Author Profile
Hui Zhang
Shanghai Jiaotong University School of Medicine Xinhua Hospital
Author Profile
Zhirong Yao
Shanghai Jiaotong University School of Medicine Xinhua Hospital

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile